Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – CTCP Quản lý quỹ Bông Sen

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý quỹ Bông Sen
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.340.000 CP (tỷ lệ 16,24%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 34.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.306.000 CP (tỷ lệ 15,83%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Bán
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/04/2020.