Phần mềm y tế

Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS

Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh ALMA

Phần mềm quản lý bệnh viện CVNHOSPITAL 

Phần mềm chữ ký số điện tử CVNESIGN

Phần mềm nhận diện khuôn mặt CVNFACEID

Phần mềm quản lý chuỗi phòng khám CVNCLINIC