Báo cáo giao dịch cổ đông lớn – Nguyễn Mạnh Cường

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP (tỷ lệ 10,10%)
– Số lượng cổ phiếu bán: 1.200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.800.000 CP (tỷ lệ 6,06%)
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian thực hiện giao dịch: 09/08/2022

One thought on “Báo cáo giao dịch cổ đông lớn – Nguyễn Mạnh Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *