BÁO CÁO KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN – NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Nhung

– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 12,12%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 18/06/2020