28/10/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021 Giải trình chênh...

Xem thêm

27/08/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

CBTT Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 và Giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 Giải trình chênh...

Xem thêm

30/07/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 Giải trình chênh...

Xem thêm

28/04/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 Công văn giải...

Xem thêm

09/04/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

CBTT BCTC Riêng năm 2020 đã kiểm toán; BCTC Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận

BCTC Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán BCTC Riêng năm 2020 đã kiểm toán Công văn giải trình chênh lệch ...

Xem thêm