BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN- CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen 
- Mã chứng khoán: CVN 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.048.000 CP (Tỷ lệ: 12,70%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 245.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.293.000 CP (Tỷ lệ: 15.67%)  
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/02/2020