BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen 
- Mã chứng khoán: CVN 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 952.000 CP (Tỷ lệ: 11,54%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 78.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.030.000 CP (Tỷ lệ: 12.48%)  
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/01/2020