Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công  ty CP Quản lý quỹ Bông Sen
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.238.200 CP (tỷ lệ 15.01%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 31.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.207.200 CP (tỷ lệ 14.63%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/07/2020.