Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công  ty CP Quản lý quỹ Bông Sen
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.158.200 CP (tỷ lệ 14.04%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 401.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 756.700 CP (tỷ lệ 9.17%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/08/2020.