Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Lê Đức Khanh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đức Khanh
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 12,12%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 600.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 4,85%)
– Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 21/08/2020