Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Ngô Văn Bình

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Văn Bình
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.400.000 CP (tỷ lệ 7,07%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 900.000 CP (tỷ lệ 4,55%)
– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 26/01/2021