Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Thị Mỹ Nhung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.495.100 CP (tỷ lệ 5,03%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 18.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.476.700 CP (tỷ lệ 4,97%)
– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 04/01/2023

2 thoughts on “Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Thị Mỹ Nhung

  1. gate io says:

    I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *