Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Lê Đức Khanh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đức Khanh
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.250.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.250.000 CP (tỷ lệ 16,4%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 11/01/2021