Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Nguyễn Minh Tuấn

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tuấn
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10,1%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 11/01/2021