Bế mạc hội nghị Trung ương 5

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị trung ương 5 khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều 10/05/2017.

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết các ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Hội nghị trung ương 5, Trung ương Đảng khóa 12, Ban chấp hành Trung ương, Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 5

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đặc biệt là nhất trí ban hành 3 nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

 
 
Debug: ADS tracking link http://vietnamnet.vn/thoi-su-chinh-tri

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tổ chức và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tổng bí thư đề nghị từng ủy viên Trung ương theo cương vị công tác của mình hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.