CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thư mời ĐHĐCĐ TN 2021

2. Giấy ủy quyền/xác nhận tham dự Đại hội: Mẫu giấy ủy quyền/xác nhận tham dự 2021

3. Quy chế Đại hội: Quy chế ĐH 2021

4. Chương trình Đại hội: Chương trình ĐH 2021

5. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021: Báo cáo BGĐ số 01/2021/BC-BGĐ.

6. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021: Báo cáo HĐQT số 02/2021/BC-HĐQT

7. Báo cáo của BKS: Báo cáo BKS số 03/2021/BC-BKS

8. Tờ trình Thông qua BCTC 2020; Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn được kiểm toán: Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT.

9. Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021: Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT.

10. Tờ trình Phân phối lợi nhuận; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2021: Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT.

11. Tờ trình thay đổi trụ sở chính và bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh 8620: Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT.

12. Tờ trình thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ: Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT.

13. Tờ trình Thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ; toàn văn Quy chế quản trị nội bộ; toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT; toàn văn Quy chế hoạt động của BKS: Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT.

– Dự thảo toàn văn Điều lệ: Điều lệ

– Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ: Quy chế quản trị nội bộ

– Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT: Quy chế HĐQT

– Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS: Quy chế BKS

14. Tờ trình Tiếp tục triển khai phương án phát hành đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT.

15. Thẻ biểu quyết tại đại hội: Mẫu thẻ biểu quyết 2021

16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ: Dự thảo NQ ĐHĐCĐ TN 2021