Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đăng ký mua 150.600 CP

CVN: Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đăng ký mua 150.600 CP

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Thắng 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 128.400 CP (tỷ lệ 3,95%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.600 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng cao tỷ lệ nắm giữ. 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/12/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/01/2017.