Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT đã mua 150.600 CP

CVN: Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT đã mua 150.600 CP

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 128.400 CP (tỷ lệ 3,95%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.600 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 150.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 279.000 CP (tỷ lệ 8,58%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/12/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/01/2017.