CVN: Cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan đã mua 20.500 cp

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Huỳnh Cẩm Đoan

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Cẩm Đoan
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 286.900 CP (tỷ lệ 8,83%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 307.400 CP (tỷ lệ 9,46%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/06/2017.