CVN: Cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan đã mua 45.000 cp

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Cẩm Đoan
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 198.200 CP (tỷ lệ 6,1%) 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 45.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 243.200 CP (tỷ lệ 7,48%) 
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/06/2017.