CVN: Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên BKS – đăng ký bán 23.500 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trung Kiên
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.500 CP (tỷ lệ 0,72%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.500 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: lý do tài chính
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/09/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/10/2017.