Đinh Thị Kim Dung - Thành viên HĐQT- đăng ký bán 23.100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Thị Kim Dung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.100 CP (tỷ lệ 0,71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/12/2017.