HNX: Nguyễn Thị Hà – Ủy viên HĐQT – đã bán 0 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,61%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,61%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa thực hiện giao dịch do đi công tác nước ngoài dài ngày