HNX: Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,61%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán tiếp số lượng cổ phần đã đăng ký nhưng chưa thực hiện bán
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/01/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/02/2018.