LỊCH SỬ

- Ngày 14/02/2007: Thành lập Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam.

- Tháng 12/2009: Đổi tên công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vinam, với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.

- Ngày 06/08/2010: cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với ký hiệu mã là CVN.

- Ngày 13/12/2010, Công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Công ty đã tiến hành phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và huy động thành công 20 tỷ đồng. Chính thức tăng vốn điều lệ lên 32,5 tỷ đồng.

- Từ tháng 06/2016 Công ty thực hiện cơ cấu lại hoạt động kinh doanh chính chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư và thương mại.

- Quý II/2017 Công ty chính thức được thay đổi thành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vinam.

- Bước đầu hoạt động đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động cốt lõi hiện tại Đầu tư và dịch vụ chứng khoán trong tương lai sẽ tiếp tục duy trì phát triển và mục tiêu đóng góp 30-35% lợi nhuận của Công ty.