Nguyễn Thành Long - Thành viên HĐQT - đăng ký bán 97.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Long
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 97.000 CP (tỷ lệ 2,98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 97.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/09/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/10/2017.