Nguyễn Thành Long – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 97.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Long
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 97.000 CP (tỷ lệ 2,98%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 97.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do tài chính cá nhân.
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/09/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/10/2017.