Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên BKS - đã bán 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: CVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,12%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/11/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/12/2017.