30/06/2020 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xem thêm

26/06/2020 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Nhật Minh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Nhật Minh - Mã chứng khoán: CVN - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

Xem thêm

22/06/2020 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

BÁO CÁO KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN - NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Nhung - Mã chứng khoán: CVN - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ...

Xem thêm