11/04/2019 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Giải trình chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2018

File đính kèm

Xem thêm

10/04/2019 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Nghị quyết HĐQT về thay đổi Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật

file đính kèm

Xem thêm

06/04/2019 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Ngày đăng tin: Thứ bảy (06/04/2019) Có đính kèm theo file CV giải trình BCKT2018 CVN

Xem thêm

26/03/2019 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Thông báo về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm