02/07/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Xem thêm

09/06/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thư mời ĐHĐCĐ TN 2021 2. Giấy ủy quyền/xác nhận tham dự Đại...

Xem thêm

02/06/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 115.499.940.000 đồng lên 197.999.940.000 đồng

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 115.499.940.000 đồng lên 197.999.940.000 đồng

Xem thêm

06/05/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Thông báo VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm

29/04/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

CVN_BCTT_Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Xem thêm