Quyết định của Hội đồng quản trị chuyển văn phòng Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017

File kèm theo