Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1.Chương trình đại hội
2.Quy chế làm việc
3.Báo cáo của ban giám đốc
4.Báo cáo của hội đồng quản trị
5.Báo cáo của ban kiểm soát
6.Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán
7.Tờ trình thông qua phương án sử dụng vốn
8.Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn
9.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
10.Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS
11.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
12.Tờ trình bổ sung chi tiết ngành , nghề công ty
13.Tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính
14.Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
15.Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ
16.Tờ trình bầu thành viên HĐQT,BKS
17.Thể lệ bầu cử

18.TB về việc đề cử,ứng cử bầu thành viên HĐQT,BKS

19.Tờ trình thông qua phương án chào bán cp để tăng vốn điều lệ

2 thoughts on “Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *