TẦM NHÌN

Mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu trở thành nhà phân phối độc quyền trên 100 sản phẩm nhập khẩu. Hoạt động thương mại sẽ chiếm khoảng 60% lợi nhuận trong btương lai của Công ty. Hoạt động cốt lõi là đầu tư và dịch vụ tài chính tăng trưởng 20-22% lợi nhuận/năm.