Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN

VINAM

————————-

 Số: 17.11/2020/NQHĐQT/CVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
  • Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/11/2020.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

–     Ngày đăng ký cuối cùng:  08/12/2020

–     Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

–     Thời gian tổ chức thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/12/2020 đến ngày 25/12/2020

–     Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty

–     Nội dung lấy ý kiến:

  1. Tờ trình thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Takishita Akira