23/01/2018 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

HNX: Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng...

Xem thêm

17/01/2018 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

CVN: Quyết định của HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

File kèm theo

Xem thêm

29/12/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Đinh Thị Kim Dung - Thành viên HĐQT - đã bán 23.100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Thị Kim Dung - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên H ĐQT -...

Xem thêm

29/12/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên BKS - đã bán 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hương - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS - Mã...

Xem thêm

21/12/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP VINAM

Ngày 15/12/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo ngày 14/12/2017...

Xem thêm