UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP VINAM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP VINAM. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017; Nghị quyết HĐQT số 28/2017/NQ-HĐQT ngày 22/6/2017 và các quy định của pháp luật.