Báo cáo giao dịch cổ đông lớn – Nguyễn Thị Mỹ Nhung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.562.100 CP (tỷ lệ 5,25%)
– Số lượng cổ phiếu bán: 67.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.495.100 CP (tỷ lệ 5,03%)
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian thực hiện giao dịch: 19/12/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *