Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Công ty cổ phần quản lý Quỹ Bông Sen

– Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen 
– Mã chứng khoán: CVN 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 870.000 CP (Tỷ lệ: 10,55%) 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 82.000 CP 

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 952.000 CP (Tỷ lệ: 11,54%)  
– Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/01/2020