Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của Nguyễn Thị Huyền Trang

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Huyền Trang 
– Mã chứng khoán: CVN 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 24,24%) 
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP 

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (Tỷ lệ: 12,12%)  
– Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/03/2019