Báo cáo trở thành cổ đông lớn của Nguyễn Thị Kim Nhung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Nhung 
– Mã chứng khoán: CVN 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP 

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (Tỷ lệ: 12,12%)
– Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 12/03/2019