Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Mạnh Cường

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.800.000 CP (tỷ lệ 6,06%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 980.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 820.000 CP (tỷ lệ 2,76%)
– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 11/05/2023