Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Minh Tuấn

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tuấn
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP (tỷ lệ 10,10%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.161.200 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 838.800 CP (tỷ lệ 2,82%)
– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 17/05/2023