Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Nhật Minh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Nhật Minh
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.197.600 CP (tỷ lệ 14,52%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 797.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400.600 CP (tỷ lệ 4,85%)
– Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 11/08/2020