Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Nguyễn Thị Mỹ Nhung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 5,05%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 11/01/2021