Công bố đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 01/07/2019, Công ty CP Vinam đã ký hợp đồng kiểm toán số 0107/HĐKT với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt về việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019