CVN: Cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan đã mua 30.000 cp

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Cẩm Đoan
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 256.900 CP (tỷ lệ 7,9%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 286.900 CP (tỷ lệ 8,83%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/06/2017.