CVN: Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên BKS – đã bán 23.500 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trung Kiên

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

– Mã chứng khoán: CVN

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.500 CP (tỷ lệ 0,72%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 23.500 CP

– Số lượng cổ phiếu đã bán: 23.500 CP

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

– Ngày bắt đầu giao dịch: 15/09/2017

– Ngày kết thúc giao dịch: 18/10/2017.