CVN: Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – đã mua 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Thắng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 279.000 CP (tỷ lệ 8,58%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 250.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 529.000 CP (tỷ lệ 16,27%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 18/08/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/09/2017.