HNX: Nguyễn Thị Hà – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 50.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 0,61%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Bán tiếp số lượng cổ phần đã đăng ký nhưng chưa thực hiện bán
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/01/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/02/2018.