Nghị quyết HĐQT thông qua trình tự chi trả cổ tức; phát hành cổ phiếu riếng lẻ và giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Nghị quyết HĐQT thông qua trình tự chi trả cổ tức; phát hành cổ phiếu riêng lẻ và giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ