Nghị quyết HĐQT thông qua việc các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đồng ý không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu

Nghị quyết HĐQT thông qua việc các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đồng ý không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu